Onto-DESIDE

Ontology-based Decentralized Sharing of Industry Data in the European Circular Economy (Onto-DESIDE) – EU Horizon Europe Project 2022-2025

Cirkulär ekonomi innebär en strävan efter att behålla alla produkters innestående värde genom återanvändning av material, resurser, energi och produkter. Cirkulär ekonomi förknippas kanske främst med hållbarhet, men den cirkulära ekonomin är även ett sätt att skapa resiliens i ett komplext system av aktörer som är beroende av vissa råmaterial och resurser. På EU-nivå pekas ökad industriell resiliens ut som en viktigt mål för industrin inom EU, vilket ytterligare förstärks genom omvärldsläget där kriser och krig kan stoppa eller försvåra materialflöden till Europeisk industri.

Ontology-based Decentralized Sharing of Industry Data in the European Circular Economy (Onto-DESIDE) – EU Horizon Europe Project 2022-2025

Ett av de största hindren för en cirkulär ekonomi är svårigheter att dela information om produkter och material på ett robust, säkert och framför allt automatiserat sätt. Dessutom används olika terminologi inom olika industridomäner och olika organisationer, och det saknas en uttalad gemensam definition för de koncept som förekommer. Detta gör det mycket svårt att skapa nya aktörskonstellationer inom den cirkulära ekonomin.

Onto-DESIDE är ett EU-finansierat projekt som möter dessa utmaningar. Projektet syftar till att göra fragmenterad data tillgänglig och förståelig både för människor och datorer. Med hjälp av öppna standarder för semantisk datapublicering, kommer projektets forskare att ta fram en gemensam vokabulär (ett ontologi-nätverk) för dokumentering av bland annat material- och produktdata. De kommer också att ta fram en integritetssäkrad och decentraliserad digital plattform, för att underlätta samarbete och informationsutbyte inom området.

De största utmaningarna med en sådan datadelningsplattform är inte själva tekniken, utan tillit, säkerhet och konfidentialitet. Data om ett företags produkter, de material som ingår och de processer som används för att hantera materialet, är ofta en affärshemlighet. Plattformen måste därför möjliggöra att specificera vem som får automatiserad åtkomst till data med hög detaljnivå, och där identiteter och roller kan fastställas på ett säkert sätt. Data måste också vara verifierbart för att skapa tillit till data genom hela det cirkulära nätverket. Projektet utgår från webb-tekniker som tagits fram för skydd att personlig integritet och personliga data på webben, såsom Solid-projektet (https://solidproject.org/), men tar dessa tekniker till ett nytt användningsområde för att passa även organisationer, som agerar inom den cirkulära ekonomin.

Projektet strävar även efter att göra den vetenskapliga processen mer öppen och inkluderande, så kallad öppen vetenskap (open science). Detta inkluderar att publicera öppna ontologier (modeller) som rör många olika typer av material och produkter. Dessa ontologier ska dessutom vara både vertikalt och horisontellt interoperativa för olika industrisektorer och värdekedjor.

Forskarna i Onto-DESIDE bedriver tvärvetenskaplig forskning på metoder för att finna, analysera och utvärdera nya cirkulära värdekedjor genom att betrakta resurser, information, värde- och energiflöden som delar av samma komplexa system. Tre användningsfall från olika industrisektorer kommer att användas i forskningen, vars tillämpning kommer att visas upp genom testbäddar och demonstratorer.

De lösningar som tas fram kommer att möjliggöra automatiserad sammansättning och användning av cirkulära värdenätverk i Europa och övriga världen. Denna automatisering av upptäckt och samarbete inom den cirkulära ekonomin utgör ett stöd till accelerationen av den digitala och gröna omställningen, men ger även en ökad industriell resiliens för Europeisk industri.

Projektet är tre-årigt och startade 1 juni 2022.