Hur kan vi säkerställa Sveriges kritiska flöden?

Vad händer när försörjningskedjor av samhällskritiska varor och tjänster inte längre fungerar som vi är vana vid? Vad har det för potentiella konsekvenser för viktiga samhällsfunktioner, och i förlängningen för dig som medborgare? Hur kan man göra flödeskedjorna mer resilienta? Detta är frågor som detta forskningsprojekt försöker besvara.

Kritiska flöden är viktiga för samhället

I dagens sammankopplade värld är våra samhällen och deras funktionalitet ofta beroende av ständiga flöden av varor och tjänster mellan och inom länder och över stora geografiska områden. Om ett avbrott eller störning i ett sådant flöde innebär stora konsekvenser för samhället kallar vi dem för kritiska flöden, och dessa behöver säkras. Ständig föränderlighet är en säker sak i en osäker värld, och händelser de senaste åren har visat detta med all önskvärd tydlighet. Ett litet virus orsakade en global kris. Stängda gränser, reseförbud, karantänsregler, ökad efterfrågan på vissa produkter och social distansering satte press på samhällens grundläggande funktioner, vilka är starkt beroende av kritiska flödens kontinuitet. Flöden behöver säkras mot en mängd olika hotsituationer – allt från nya utspel från Putin till naturkatastrofer.

En modell för samanalys av kritiska flöden

Allra bäst vore att uppnå en generell förmåga att motstå hot och sårbarheter, alltså en ökad resiliens. Eftersom flöden är tätt sammankopplade med varandra, samhället, infrastrukturer och en mängd olika aktörer är det klokt att studera dem och dess sårbarheter ur ett holistiskt perspektiv. I detta doktorandprojekt utvecklas därför en modell för samanalys av kritiska flöden på en nationell och regional nivå, för att kunna se hur de samberor och hur störningar i ett flöde kan sprida sig mellan flöden och sektorer. Detta för att sedan kunna göra analyser kring samberoenden, sårbarheter, kaskadeffekter och konsekvenser för att minska risken för stora samhällskriser framöver.

Forskare

Josefin Lindström, doktorand vid Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, Lunds universitet
Jonas Johansson, Universitetslektor vid Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, Lunds universitet