Hur kan utvärderingar av krishanteringsinsatser bäst genomföras och presenteras?

Aktörer inom det svenska krisberedskapssystemet genomför kontinuerliga utvärderingar av kriser och krishanteringsövningar. Målet är att lära av tidigare erfarenheter och utveckla förmågan att hantera framtida kriser.  Dock återfinns det vissa frågetecken kopplat till huruvida dessa utvärderingar faktiskt identifierar relevanta brister och bidrar med åtgärdsförslag som implementeras. Därför finns det ett behov av att undersöka och utveckla hur utvärderingar av krishanteringsinsatser bäst kan genomföras, och presenteras, för att öka deras nytta.

Utvärderingar innehar stor potential

Inom det svenska krisberedskapssystemet agerar ett stort antal aktörer som kontinuerligt förväntas utveckla sina förmågor för att kunna möta framtida kriser på ett så effektivt sätt som möjligt. En grundläggande förutsättning för en kontinuerlig utveckling är att aktörer drar lärdomar från genomförda krishanteringsövningar och tidigare hanterade kriser. För att identifiera lärdomar genomförs det ofta utvärderingar som ämnar synliggöra brister och presentera förslag för hur dessa brister bör åtgärdas. Således är det möjligt att konstatera att utvärderingar innehar stor potential när det kommer till att skapa förutsättningar för kontinuerlig utveckling av krishanteringsförmågor.

Öka nyttan av utvärderingar

Trots den stora potentialen som utvärderingar innehar återfinns det dock frågetecken kring vilken nytta utvärderingar faktiskt har när det kommer till att stöda utvecklingen av krishanteringsförmågor. Dessa frågetecken härstammar främst från att det till viss del finns forskning som antyder att de åtgärder som föreslås i utvärderingar sällan implementeras och att de ofta föreslår sådant som varit känt sedan tidigare. Orsakerna till detta kan med största sannolikhet förklaras med flera faktorer såsom exempelvis resursbrist. Men en potentiell förklaring till utvärderingars eventuella brist på nytta, med stöd från andra forskningsområden, skulle också kunna vara sättet som de genomförs på och hur förslag på åtgärder presenteras. I detta forskningsprojekt undersöks det därför hur utvärderingar bäst kan genomföras och presenteras så att de resulterar i förslag på åtgärder som är relevanta, effektfulla och i förlängningen även implementeras.

Forskare

Anton Björnqvist – Doktorand vid Katastrofmedicinskt centrum, Linköpings universitet
Peter Berggren – Adjungerad universitetslektor vid Linköpings universitet
Erik Prytz – Biträdande professor vid Linköpings universitet
Carl-Oscar Jonson – Biträdande professor vid Linköpings universitet
Björn Johansson – Professor vid Linköpings universitet