Brist på beslutsstöd inom räddningstjänsten äventyrar Sveriges hantering av klimat-olyckor

Klimatförändringar kommer sannolikt leda till fler naturolyckor, till exempel skogsbränder och översvämningar, i Sverige, Det kommer också att bli vanligare att flera naturolyckor händer samtidigt eller som kaskadförlopp, så kallade multipla naturhändelser. Detta skapar nya utmaningar för Sveriges respons- och räddningssystem. Det råder i dagsläget en brist på beslutsstöd för naturolyckor inom räddningstjänsten, vilket äventyrar förmågan att hantera den förväntade ökningen av naturolyckor.

Effektiv hantering av multipla naturhändelser

I projektet Effektiv hantering av multipla naturhändelser (EMMUNE) är målet att ta fram direkt användbara beslutsstödsverktyg för att hantera enskilda och multipla naturolyckor. Beslutsstöden kommer beröra problem kopplat både till beredskapen för och responsen till multipla naturolyckor. Beslutsstöden kan variera från enklare tumregler till avancerade optimerings- och simuleringsmodeller.
Projektet är tvärvetenskapligt med forskare inom tekniska beslutsstöd, informationssystem och klimatförändringar. Forskningen finansieras av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap och FORMAS, ett forskningsråd för hållbar utveckling.

Forskare

Viktor Sköld Gustafsson – doktorand vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet
Tobias Andersson Granberg – Biträdande professor och enhetschef vid Institutionen för Teknik och Naturvetenskap (ITN), Linköpings universitet