Allmänheten kan rädda liv genom utbildning och träning

Genom att ge allmänheten anpassad utbildning och träning i blödningskontroll kan många människor räddas varje år. Inlärningsform, utbildningsmaterial och inställning och upplevelse av att utbilda sig i blödningskontroll är alla tre viktiga komponenter i inlärningsprocessen.  I ett flertal studier studeras hur lekmän upplever att träna på och utföra blödningskontrollerande åtgärder. Utifrån detta kommer sedan nya rekommendationer för framtida utbildningsprogram tas fram. Genom att titta på hur blödningskontroll har lärts ut i närtid och ge en samlad bild av kunskapsläget kan både allmänheten och professionell blåljuspersonal ta del av det nuvarande forskningsläget.

Dödsfall till följd av blödning

Dödsfall till följd av förblödning är en av de ledande dödsorsakerna i Sverige och i världen. Samtidigt anses det var den främsta undvikbara orsaken till dödsfall som kan förebyggas genom att utbilda och träna den civila befolkningen i blödningskontroll. Den civila befolkning är en oerhört viktig första del i sjukvårdskedjan som allra främst bidrar till en minskad mortalitet bland patienter med livshotande blödningar men som också underlättar och avlastar arbetet professionella blåljusaktörer i sitt vardagliga arbete rent resursmässigt.

Utbildning för allmänheten

När är livshotande blödning har uppstått till följd av trauma är det oftast en lekman som är först på plats. Det är viktigt att stoppa den livshotande blödning så snabbt som möjligt och de allra första minuterna är kritiska. Det är därför viktigt att befolkningen är utbildad och tränad för att kunna hantera sådana situationer för att de ska kunna göra en första insats innan professionell blåljuspersonal är på plats. Tidigare forskning visar på att lekmän faktiskt kan göra en insats i skarpa situationer och att sannolikheten för att en lyckats insats ökar med mängden och kvalitén på utbildningen de har fått.
Tidigare insatser och utbildningsprogram som har tagits fram runt om i världen har visats sig ha en god effekt. I och med att forskningsområdet blödningskontroll för lekmän växer behöver också utbildningsprogrammen revideras och förbättras. En av de stora utmaningarna som ligger närmast i tiden är att titta på hur väl nuvarande utbildningsprogram går att skala upp för att nå en bredare publik. En annan aspekt att studera är målgruppsanpassade utbildningsprogram. Varje individ har unika behov som kan behöva täckas, men nuvarande utbildningsbehov är mestadels anpassade utifrån behov på gruppnivå. Det är en utmaning att väga de två perspektiven mot varandra, men genom att synliggöra de båda perspektiven går de att förbättra nuvarande utbildningsformer.

Forskare

Marc Friberg – Doktorand vid Katastrofmedicinskt centrum, Linköpings universitet

Erik Prytz – biträdande professor vid Linköpings universitet
Carl-Oscar Jonson – Biträdande professor vid Linköpings universitet